همکاران سرمایه گذار

شتاب دهنده تهران سایت، شتابدهنده تهران سایت به منظور دسترسی به منابع مالی برای استارت‌آپ‌های تحت پوشش، با صندوق‌های سرمایه گذاری خطر پذیر مختلفی همکاری می‌کند. در این ارتباط هم استارت‌آپ‌ها در زمان کوتاه‌تری به منابع مالی دسترسی پیدا می کنند و هم صندوق‌های سرمایه گذاری به استارت‌آپ‌های بهتری برای سرمایه گذاری دسترسی پیدا می‌کنند. این ارتباطات تاکنون به همکاری با صندوق توسعه کارآفرینی بهمن منجر شده است.
سبد خرید