دوره شتابدهی

اولین گام در فرآیند رشد یک استارت‌آپ در شتابدهنده تهران سایت، طراحی و اعتبارسنجی ارزش پیشنهادی و مدل کسب و کار و بررسی تناسب محصول و بازار در دوره اعتبارسنجی است. دومین گام، آشنایی با اصول مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار برای ایجاد زیربنای لازم برای ادامه کار در دوره توانمندسازی است. در سومین گام، باید تیم استارت‌آپی با هویت حقوقی جدید خود به اولین فروش محصول خود دست پیدا کند و آماده رشد و مقیاس پذیری بشود. این تغییر و رشد در فرآیند شتابدهی و با پیگیری، مشاوره و کمک مربیان شتابدهنده تهران سایت به وقوع می‌پیوندد.

هدف از برگزاری دوره شتابدهی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای شروع کسب و کار و رشد است. مدت زمان مورد نیاز برای دوره شتابدهی 3 ماه است. تیم‌های شرکت کننده باید در فضای کار اشتراکی مستقر شوند و کسب و کار خود را تحت هدایت و با پیگیری و مشاوره مربیان آغاز می‌کنند. در پایان دوره شتابدهی، تیم‌های شرکت کننده می‌بایست به اهداف زیر دست یابند:

1) تیم خود را نهایی کنند.
2) شرکت خود را ثبت کنند، و کارهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار مثل کد اقتصادی، تشکیل پرونده مالیاتی و بیمه و غیره را نهایی کنند.
3) طرح کسب و کار (BP) برای جذب منابع مالی را تهیه و نهایی کنند.
4) مجوزها و استانداردهای لازم برای شروع کسب و کار را اخذ کنند.
5) اولین فروش و قرارداد شرکت را به ثبت برسانند.


تیم‌هایی که تمام این موارد را اخذ و اجرا کنند، از دوره شتابدهی خارج شده و وارد دوره رشد (Scale up) می‌شوند.

سبد خرید